ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม