ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ และ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมา
อ่านเพิ่มเติม
การต่ออายุสัญญาเงินกู้และสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน ของ OR และ ปตท.
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566 -2570)
อ่านเพิ่มเติม