การจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล

เมื่อคณะกรรมการ OR มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของ OR แล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ OR มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการ OR เห็นว่า OR มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

OR มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ OR กำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของ OR และในกรณีที่งบการเงินของ OR มีผลขาดทุนสะสมอยู่ OR จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการ OR จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของ OR โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักเช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ OR กระแสเงินสด แผนการลงทุนการสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน OR และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการ OR พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

X-Date Dividend Payment Date Dividend Paid (Baht/Share) Earnings per Share Dividend Payout Ratio (%) Dividend Yield (%)
06 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 0.25 0.48 52.3% 1.9
28 ก.พ. 66 28 เม.ย. 66 0.15 0.00 -4,233.8% 2.1
02 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 0.35 0.87 40.3%
01 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 0.19 0.35 53.7% 1.7
08 ก.ย. 64 23 ก.ย. 64 0.27 0.64(1) 42.2%(2)
17 มี.ค. 64 28 เม.ย. 64 0.10 0.32 41.1% N/A
หมายเหตุ :
  • (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  • (2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น