ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาร่วมกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการร้านค้า 7-Eleven (ในประเทศไทย)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
อ่านเพิ่มเติม