จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์มีหลักการและกรอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ
  2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
  3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  4. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลภายใน และไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
  5. งดพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วันปฏิทิน ก่อนประกาศผลประกอบการ
  6. งดเว้นการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในช่วง 45 วันปฏิทิน ตั้งแต่วันสิ้นงวดสำหรับงบไตรมาส และ 60 วันปฏิทิน ตั้งแต่วันสิ้นงวด สำหรับงบประจำปี จนถึง วันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรให้พ้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่