การเปลี่ยนแปลงห้องประชุมและการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (ปรับปรุง)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "OR"
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขความเห็นผู้สอบบัญชี)
อ่านเพิ่มเติม