ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินและการรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งวันหยุดประเพณีเพิ่มเติม ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
การต่ออายุสัญญาเงินกู้และสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน ของ OR และ ปตท.
อ่านเพิ่มเติม