แจ้งการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนใน บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ("DF")
อ่านเพิ่มเติม
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนใน บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("KNEX")
อ่านเพิ่มเติม