ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การเลือกตั้งประธานกรรมการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการลาออกของกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
การซื้อหุ้นบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ("PTT Digital") จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("PTTGC")
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการตรวจสอบลาออก
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม