จุดแข็งและกลยุทธ์
จุดแข็งและกลยุทธ์

พันธกิจ และกลยุทธ์ มุ่งสู่ การเติมเต็มโอกาส

เพื่อทุกการเติบโต

OR เป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่ง ให้ธุรกิจพลังงานและธุรกิจค้าปลีกแบบผสมผสาน พร้อมไปกับการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกับสังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่ดี (Performance) OR ใช้จุดเด่นของช่องทางจัดจำหน่าย (Physical Platform)

ที่มีเครือข่าย PTT Station และร้านค้าต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ ผสานการพัฒนา Digital Platform รวมกับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารงานอย่างมืออาชีพและความเชื่อถือทั้งจากคู่ค้าที่มีต่อ OR มาอย่างยาวนาน ทั้งหมดข้างต้นผนวกกัน เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการใน ทุกขนาดเติบโตไปพร้อมกับ OR (Inclusive Growth) อีกทั้ง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กำลังทวีความรุนแรง OR มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050

จากเป้าหมายและเจตจำนงข้างต้น OR ได้ดำเนินธุรกิจตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) การสร้างทางเลือกที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) การขยายธุรกิจสร้างการยอมรับในตลาดโลก (Global Market) และการสร้างธุรกิจที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับ OR (OR Innovation)

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตแบบ Triple Bottom Line โดยให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลประกอบการ (Performance)

พันธกิจ และกลยุทธ์ มุ่งสู่การเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน
Seamless Mobility

OR มุ่งมั่นสร้างให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) โดยขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากระบบนิเวศธุรกิจน้ำมัน (Oil Ecosystem) ไปสู่ระบบนิเวศธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (Energy Solution Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงาน ของผู้บริโภคในอนาคต

Target 2030
>
Public EV Chargers nationwide >7,000 (DC) & >3,000 (AC)
%
of FIT Auto ready for EV
> MWP
Solar Roof Establishments

Seamless Mobility

เพิ่มเติม
All Lifestyles

OR มุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) โดยขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากระบบนิเวศธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Ecosystem) ไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่ครบวงจร (One-Stop Solution Ecosystem) เพื่อให้สอดรับแนวโน้มพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค

Target 2030
> M
Users / day in OR Inclusive Platform
> %
of Brands in OR port are partner’s
All in One App
Capturing all life on the go journey

All Lifestyles

เพิ่มเติม
Global Market

OR มุ่งมั่นขยายฐานธุรกิจ จากการเติบโตในระดับภูมิภาคสู่ระดับโลก ด้วยการนำต้นแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย อาทิ PTT Station ซึ่งเป็น Physical Platform ที่ผสมผสานกันระหว่างธุรกิจพลังงานและธุรกิจค้าปลีกในการต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศ อีกทั้งแสวงหาการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการท้องถิ่นภายใต้การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความคล่องตัว (Asset-Light Model) เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ (Inclusive Growth) เพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Global Market)

Target 2030
> Countries
will be penetrated
> Countries
OR will fully operate in
Thai Brands
to Global Market

Global Market

เพิ่มเติม
OR Innovation

OR ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของธุรกิจในปัจจุบันและศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและความร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ศักยภาพของ OR ในสร้างโอกาสทางธุรกิจจากความตั้งใจในการแก้ปัญหาในด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับ OR (OR Innovation)

Target 2030
OR will be
Role Model Organization for the 21st Century
fully integrating 3Ps into OR and Partners Business

OR Innovation