ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งวันหยุดประเพณีเพิ่มเติม ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
การต่ออายุสัญญาเงินกู้และสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน ของ OR และ ปตท.
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจบริหารแรงงาน
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 และแก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2567 -2571)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม