1. OR ได้รับผลกระทบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงบ้างหรือไม่

เนื่องจาก OR ซื้อ-ขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นรายการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศของ OR มีน้อยมาก ที่ระดับต่ำกว่า 10% และไม่มีเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อ OR ค่อนข้างน้อย รวมทั้ง OR ก็มีการบริการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยปิดความเสี่ยงจากธุรกรรมการค้ามากกว่า 90%

ผลการดำเนินงานของ OR โดยหลักสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของประเทศ โดยในไตรมาส 3 นี้มีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, lockdown เข้มข้นในบางพื้นที่ จากตัวเลข 2 เดือนแรกในไตรมาส 3 ของปี 2564 ปริมาณการเติมน้ำมันลดลงในกรอบประมาณ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังมองว่าหากมีการผ่อนคลายมาตรการ และเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมทางการค้ากลับมาฟื้นตัวก็น่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายในหลายเรื่องเช่นการฉีดวัคซีนได้จนถึงระดับภูมิคุ้มกันหมู่( Herd immunity ) จะเกิดขึ้นได้เมื่อไร, การควบคุมการติดเชื้อ

เนื่องจากปัจจุบัน OR รับ Bakery จาก SMEs เข้ามาจำหน่ายในร้าน Café amazon ดังนั้นเพื่อให้สสินคค้าในร้านมีความเป็นมาตรฐาน และ OR สามารถควบคุมคุณภาพ และต้นทุนเองได้ จึงเป็นโอกาสในการรักษาระดับ Margin ที่ต้องการได้ในระยะยาว รวมทั้ง OR ตั้งเป้าในการเพิ่ม Ticket size ในส่วนของ non-drink portion จาก 9% เป็น 13% ในระยะกลาง ดังนั้นเราเชื่อว่าการที่เรามีโรงงานเบอเกอร์รี่ เองจะสามารถทำให้เราสามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่วางไว้ และOR ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตไปร่วมกับ SMEs โดยโรงงานเบอเกอร์รี่จะsupply 30-40% ของสสินค้าทั้งหมดในร้าน Café amazon.
The oil retail price is the cost plus model and the higher oil price isn’t directly related to our margin. Our oil margin is in the range between THB0.80-1.20/litre. We recommend the investor to include the inventory gain / loss into our margin because it’s one of the factors we take into account when we adjust the pump price.
We have many deals, F&B and non F&B, are under the discussion and we open for all the opportunity related to mobility and life style ecosystem.
Currently, the adoption of EVs is still low. According to the Electric Vehicle Associate of Thailand, the number of battery EVs and Hybrid EV/Plug-in Hybrid EV account for less than 2% of the total registered passenger cars in Thailand. We closely monitor the growth of EV technology and believe that we are well-prepared to meet the future demand. We also look for partnership for EV charging technology to strengthen our mobility platform. We also developed EV station application to provide the EV station location and study the EV car user behavior.
กลยุทธ์การลงทุนของ OR จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและตอบโจทย์ Mobility และ Life style เพื่อต่อยอดในธุรกิจปัจจุบันที่ OR ดำเนินการอยู่รวมถึงแนวโน้มธุรกิจที่ให้สำคัญต่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการลงทุนในกลุ่ม Flash ที่ดำเนินธุรกิจ Logistic และรับส่งพัสดุ เป็นตัวอย่างหนึ่งของ new S-curve ที่ดำเนินการเพื่อช่วยสร้างให้มีจำนวนคนเข้า Ptt station มากขึ้น รวมทั้งเริ่มมี Synergy ร่วมกันให้เห็นในหลายๆด้าน นอกจากนั้นการลงทุนใน Care for car Orbit Digital เป็นการลงทุนที่พัฒนา Platform Application ต่างๆ มาต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน

เราจะนำเสนอ products & services mix ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการใน ptt station และ Charge รถไปด้วย

สำหรับการเพิ่มรายได้นั้นปัจจุบันเรามี Model รายได้ในส่วนของพื้นที่เช่าในรูปแบบ GP sharing

OR ใช้วัตถุดิบจากเกษตรที่ปลูกกาแฟในประเทศไทย 100% และเชื่อว่าจากปริมาณการผลิตเมล็ดกาแฟในประเทศต่อปี เทียบกับความต้องการกาแฟ สำหรับร้า Café Amazon ของเรานั้น ปริมาณเมล็ดกาแฟจากแหล่งในประเทศไทยจะสามารถรองรับได้อีกในระยะกลาง ที่ 3-5 ปี ข้างหน้า

OR ให้ความสำคัญกับ Non-oil ที่มีอัตรา Margin สูง โดย OR ได้ตั้ง CAPEX plan 5 ปี จำนวน 74,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของธุรกิจน้ำมัน 34.6%, ธุรกิจ Non-oil 28.6%, ธุรกิจต่างประเทศ 15% และธุรกิจอื่น (New S-curve) 15% หาก OR สามารถลงทุนได้ตามแผน 5 ปี นี้สัดส่วนของ EBITDA ของ OR จะเปลี่ยนเป็น ธุรกิจน้ำมันประมาณ 50 – 52% %, ธุรกิจ Non-oil ประมาณ 30 – 33%%, ธุรกิจต่างประเทศประมาณ 13-15% และธุรกิจอื่น (New S-curve) ประมาณ 5% สำหรับแผนการ M&A หรือการลงทุนในปีนี้ OR และอยู่ระหว่างการหารือซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้

สำหรับการร่วมทุนในส่วนของธุรกิจ Non-oil ในประเทศเรามีหารือและแผนการเข้าร่วมลงทุนโดยส่วนใหญ่จะเป็น F&B สำหรับการร่วมทุนในต่างประเทศนั้นก็มีทั้ง F&B และ Non-F&B