จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 17/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

395,581

(Free float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

23.72

(% Free float)

นักลงทุนในประเทศ & นักลงทุนต่างประเทศ

ณ วันที่ 01/03/2565

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 01/03/2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 314,149,995 2.62
3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
4. GIC PRIVATE LIMITED 92,255,000 0.77
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 84,493,618 0.70
6. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 56,801,460 0.47
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 48,992,068 0.41
9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 36,637,021 0.31
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 25,437,645 0.21
รวม 9,880,373,826 82.34