จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 01/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

342,941

(Free float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

23.72

(% Free float)

นักลงทุนในประเทศ & นักลงทุนต่างประเทศ

ณ วันที่ 01/03/2565

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 05/09/2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 402,755,939 3.36
3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 88,093,593 0.73
5. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 62,448,922 0.52
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 50,313,660 0.42
8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 46,875,900 0.39
9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 35,642,521 0.30
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง จำกัด 25,562,200 0.21
รวม 9,880,373,826 82.34