รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
314,556
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.96
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
320,471
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
23.72
นักลงทุนในประเทศ & นักลงทุนต่างประเทศ
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

10 อันดับผู้ถือหุ้น

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 363,593,369 3.03
3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 96,274,665 0.80
5. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 67,707,624 0.56
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 54,097,100 0.45
8. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 29,013,500 0.24
9. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 28,601,000 0.24
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 28,503,800 0.24
รวม 9,889,398,077 82.41