โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8,609,999,998 74.16
2. Merrill Lynch (Singapore) Ple Ltd. 397,500,000 3.42
3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.32
4. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 110,538,700 0.95
5. Morgan Stanley & Co. International Plc. 52,500,000 0.45
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 45,491,660 0.39
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 34,941,856 0.30
8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 32,483,583 0.28
9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,771,498 0.27
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 29 26,355,500 0.23
รวม 9,493,932,603 81.77