โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
2. MR. SATAPORN NGAMRUENGPHONG 244,298,900 2.04
3. GIC PRIVATE LIMITED 215,000,000 1.79
4. Thai NVDR Company Limited 179,168,560 1.49
5. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
6. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 49,658,960 0.41
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 36,621,271 0.31
9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 32,598,621 0.27
10. MRS. MANEERAT NGAMRUENGPHONG 29,000,000 0.24
รวม 10,007,953,331 83.40