รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 07 กันยายน 2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
322,428
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.15
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
320,471
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
23.72
นักลงทุนในประเทศ & นักลงทุนต่างประเทศ
ณ วันที่ 13 กันยายน 2566
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2566

10 อันดับผู้ถือหุ้น

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 288,513,516 2.40
3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 95,113,136 0.79
5. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 67,727,215 0.56
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 53,398,000 0.44
8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 29,013,500 0.24
9. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 27,834,100 0.23
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง จำกัด 27,744,200 0.23
รวม 9,810,950,686 81.74