โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 249,454,178 2.08
3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
4. GIC PRIVATE LIMITED 123,824,000 1.03
5. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 118,688,600 0.99
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 85,516,500 0.71
7. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 56,801,460 0.47
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 43,398,296 0.36
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 36,310,221 0.30
รวม 9,935,600,274 82.79