ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนใน บริษัท คามุ คามุ จำกัด (KAMU)
อ่านเพิ่มเติม
การต่ออายุสัญญาเงินกู้และสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน ของ OR และ ปตท.
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม