ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
หุ้นเพิ่มทุนของ OR เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
อ่านเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงห้องประชุมและการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (ปรับปรุง)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อ่านเพิ่มเติม