นักลงทุนสัมพันธ์

OR
ราคาล่าสุด
27.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,683,184

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

( ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565 )
PTT Station
2,453
Stations
Café Amazon
4,002
Outlets
Convenience Store
2,173
Outlets
EV Station PluZ
107
Stations
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ Mobility 165,585.00 91.1
กลุ่มธุรกิจ Lifestyle 4,767.00 2.6
กลุ่มธุรกิจ Global 11,230.00 6.2
อื่น ๆ 260.00 0.1
รวม 177,291.00

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

EBITDA หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ Mobility 4,763.00 73.1
กลุ่มธุรกิจ Lifestyle 1,350.00 20.7
กลุ่มธุรกิจ Global 430.00 6.6
อื่น ๆ -24.00 -0.4
(หัก) รายการระหว่างกัน 0.000
Total 6,467.00

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
2563 8,791 2.0%
2564 11,474 2.2%
Q1/2565 3,845 2.2%

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ปฏิทินนักลงทุน