ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566 -2570)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนใน บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ("DF")
อ่านเพิ่มเติม