การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567