การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 11 มีนาคม 2567)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1:
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2:
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:
ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4:
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง เพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5:
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6:
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8:
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567