ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
รายงานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม