ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 6M2566
215,094
ล้านบาท
(4.6%)
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

2564 2565 6M2566
สินทรัพย์รวม 207,659 225,504 215,094
สินทรัพย์หมุนเวียน 126,066 136,552 125,630
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 81,593 88,952 89,464
หนี้สินรวม 107,787 121,743 107,008
หนี้สินหมุนเวียน 51,730 68,660 58,612
หนี้สินสินไม่หมุนเวียน 56,057 53,083 48,396
ส่วนของผู้ถือหุ้น 99,872 103,761 108,086

รายได้รวม

รายได้รวม 6M2566
385,122
ล้านบาท
(0.9%)
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

2Q2565 1Q2566 2Q2566 6M2565 6M2566
รายได้รวม 211,431 197,414 187,708 388,722 385,122
Mobility 197,202 185,418 173,937 362,787 359,355
Lifestyle 5,293 5,328 5,645 10,060 10,973
Global 14,950 11,648 13,385 26,180 25,033
Others 265 277 278 525 555

ล้านบาท

2563 2564 2565
รายได้รวม 428,804 511,799 789,785
Mobility 397,200 475,537 736,408
Lifestyle 16,894 16,965 21,082
Global 21,361 28,424 52,154
Others 1,090 984 1,061

EBITDA

EBITDA 6M2566
11,137
ล้านบาท
(33.3%)
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

2Q2565 1Q2566 2Q2566 6M2565 6M2566
EBITDA 10,240 5,927 5,210 16,707 11,137
Mobility 8,257 4,239 3,298 13,020 7,537
Lifestyle 1,452 1,289 1,501 2,802 2,790
Global 517 396 450 947 846
Others 6 34 (60) (18) (26)

ล้านบาท

2563 2564 2565
EBITDA 17,619 20,335 20,608
Mobility 12,180 15,382 13,911
Lifestyle 1,357 4,190 5,238
Global 131 742 1,470
Others 61 32 (33)

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ 6M2566
5,732
ล้านบาท
(45.0%)
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

2Q2565 1Q2566 2Q2566 6M2565 6M2566
กำไรสุทธิ 6,568 2,975 2,757 10,413 5,732
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.1 1.5 1.5 2.7 1.5

ล้านบาท

2563 2564 2565
กำไรสุทธิ 8,791 11,474 10,370
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.0 2.2 1.3

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
5.3
อัตรากำไรสุทธิ (%)
1.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
2.1
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า)
9.5
2563 2564 2565 2Q2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.7 7.1 5.0 5.3
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.1 2.2 1.3 1.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.7 2.4 2.0 2.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.9 16.6 10.2 5.3
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.9 6.5 4.8 2.6
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 (0.2) 0.0 (0.2)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า) 5.6 4.5 4.1 9.5