ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 2566
220,236
ล้านบาท
(-2.3%)
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 207,659 225,504 220,236
สินทรัพย์หมุนเวียน 126,066 136,552 127,072
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 81,593 88,952 93,164
หนี้สินรวม 107,787 121,743 110,728
หนี้สินหมุนเวียน 51,730 68,660 67,679
หนี้สินสินไม่หมุนเวียน 56,057 53,083 43,049
ส่วนของผู้ถือหุ้น 99,872 103,761 109,508

รายได้รวม

รายได้รวม 2566
769,224
ล้านบาท
(-2.6%)
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

4Q2565 3Q2566 4Q2566 2565 2566
รายได้รวม 206,268 191,560 192,542 789,785 769,224
Mobility 193,431 178,429 179,254 736,408 717,038
Lifestyle 5,727 5,514 5,878 21,082 22,365
Global 12,151 12,853 11,624 52,154 49,240
Others 271 272 281 1,061 1,108

ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
รายได้รวม 428,804 511,799 789,785 769,224
Mobility 397,200 475,537 736,408 717,038
Lifestyle 16,894 16,965 21,082 22,365
Global 21,361 28,424 52,154 49,240
Others 1,090 984 1,061 1,108

EBITDA

EBITDA 2566
21,206
ล้านบาท
(+2.9%)
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

4Q2565 3Q2566 4Q2566 2565 2566
EBITDA 1,254 7,546 2,523 20,608 21,206
Mobility -193 5,669 1,230 13,911 14,436
Lifestyle 1,226 1,383 1,504 5,238 5,677
Global 253 550 3 1,470 1,399
Others (21) (54) (240) (33) (320)

ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
EBITDA 17,619 20,335 20,608 21,206
Mobility 12,180 15,382 13,911 14,436
Lifestyle 1,357 4,190 5,238 5,677
Global 131 742 1,470 1,399
Others 61 32 (33) (320)

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ 2566
11,094
ล้านบาท
(+7.0%)
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
ล้านบาท

ล้านบาท

4Q2565 3Q2566 4Q2566 2565 2566
กำไรสุทธิ (744) 5,170 193 10,370 11,094
อัตรากำไรสุทธิ (%) (0.4) 2.7 0.1 1.3 1.4

ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
กำไรสุทธิ 8,791 11,474 10,370 11,094
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.0 2.2 1.3 1.4

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
5.3
อัตรากำไรสุทธิ (%)
1.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
1.9
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า)
6.1
2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.7 7.1 5.0 5.3
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.1 2.2 1.3 1.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.7 2.4 2.0 1.9
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.9 16.6 10.2 10.4
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.9 6.5 4.8 5.0
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 (0.2) 0.0 (0.1)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า) 5.6 4.5 4.1 6.1