นักลงทุนสัมพันธ์

OR
ราคาล่าสุด
26.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,752,981

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

( ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 )
PTT Station
2,473
Stations
Café Amazon
4,051
Outlets
Convenience Store
2,181
Outlets
EV Station PluZ
116
Stations
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ Mobility 197,202.00 90.8
กลุ่มธุรกิจ Lifestyle 5,293.00 2.5
กลุ่มธุรกิจ Global 14,950.00 6.6
อื่น ๆ 265.00 0.1
รวม 211,431.00

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

EBITDA หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ Mobility 8,257.00 77.7
กลุ่มธุรกิจ Lifestyle 1,452.00 16.7
กลุ่มธุรกิจ Global 517.00 5.7
อื่น ๆ 6.00 0.1
(หัก) รายการระหว่างกัน 0.000
Total 10,240.00

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
2563 8,791 2.0%
2564 11,474 2.2%
Q2/2565 6,568 2.7%

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ปฏิทินนักลงทุน