นักลงทุนสัมพันธ์

OR
ราคาล่าสุด
27.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,167,600

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

( ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 )
PTT Station
2,367
Stations
Café Amazon
3,729
Outlets
Convenience Store
2,118
Outlets
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
1H/2564 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 219,680.00 91.0
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 8,146.00 3.4
ธุรกิจต่างประเทศ 13,125.00 5.4
ธุรกิจอื่น ๆ 499 0.2
รวม 237,168.00*

*มูลค่าหลังรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

1H/2564 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 9,372.00 78.9
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 2,173.00 18.3
ธุรกิจต่างประเทศ 390.00 3.3
ธุรกิจอื่น ๆ -63 -0.5
(หัก) รายการระหว่างกัน 0.000
รวม 11,867.00*

*มูลค่าหลังรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
2561 9,493.1 1.6%
2562 10,895.8 1.9%
2563 8,791 2.0%
1H/2564 7,228 3.0%

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ปฏิทินนักลงทุน