นักลงทุนสัมพันธ์

OR
ราคาล่าสุด
25.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,679,100

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

( ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 )
PTT Station
2,388
Stations
Café Amazon
3,796
Outlets
Convenience Store
2,141
Outlets
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
9M/2564 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 328,348.00 91.0
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 11,907.00 3.3
ธุรกิจต่างประเทศ 19,738.00 5.5
ธุรกิจอื่น ๆ 738 0.2
รวม 353,960.00*

*มูลค่าหลังรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

9M/2564 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 12,326.00 77.4
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 2,993.00 18.8
ธุรกิจต่างประเทศ 589.00 3.7
ธุรกิจอื่น ๆ 14 0.1
(หัก) รายการระหว่างกัน 0.000
รวม 15,917.00*

*มูลค่าหลังรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
2561 9,493.1 1.6%
2562 10,895.8 1.9%
2563 8,791 2.0%
9M/2564 9,121 2.6%

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ปฏิทินนักลงทุน