นักลงทุนสัมพันธ์

OR
ราคาล่าสุด
30.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
62,477,200

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

( ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 )
PTT Station
2,334
Stations
Café Amazon
3,575
Outlets
Convenience Store
2,027
Outlets
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
2563 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 396,708.00 90.9
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 16,867.00 3.9
ธุรกิจต่างประเทศ 21,361.00 4.9
ธุรกิจอื่น ๆ 1,609 0.4
รวม 428,804.00
2563 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 12,145.00 68.9
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 4,495.00 25.5
ธุรกิจต่างประเทศ 861.00 4.9
ธุรกิจอื่น ๆ 121 0.7
(หัก) รายการระหว่างกัน -3 0.000
รวม 17,619.00
กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
2560 12,671.1 2.3%
2561 9,493.1 1.6%
2562 10,895.8 1.9%
2563 8,791 2.0%

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ปฏิทินนักลงทุน