นักลงทุนสัมพันธ์

OR
ราคาล่าสุด
27.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29,540,700

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

( ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 )
PTT Station
2,346
Stations
Café Amazon
3,651
Outlets
Convenience Store
2,092
Outlets
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
Q1/2564 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 109,948.00 91.0
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 4,086.00 3.4
ธุรกิจต่างประเทศ 6,456.00 5.3
ธุรกิจอื่น ๆ 391 0.3
รวม 118,460.00

*มูลค่าหลังรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

Q1/2564 หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจน้ำมัน 5,170.00 80.6
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 1,064.00 16.6
ธุรกิจต่างประเทศ 207.00 3.2
ธุรกิจอื่น ๆ -25 -0.4
(หัก) รายการระหว่างกัน 0.000
รวม 6,410.00

*มูลค่าหลังรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

คำนวณจากมูลค่าก่อนรายการปรับปรุงบัญชีระหว่างกัน

กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
2561 9,493.1 1.6%
2562 10,895.8 1.9%
2563 8,791 2.0%
Q1/2564 4,002 3.3%

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาส 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาร่วมกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการร้านค้า 7-Eleven (ในประเทศไทย)
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุน