แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
อ่านเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงห้องประชุมและการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (ปรับปรุง)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม