แจ้งการจัดตั้ง ORZON VENTURES L.P.
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
อ่านเพิ่มเติม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาร่วมกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการร้านค้า 7-Eleven (ในประเทศไทย)
อ่านเพิ่มเติม