บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ และในกรณีที่งบการเงินของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และความจำเป็นและ ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

X-Date Dividend Payment Date Dividend Paid (Baht/Share) Earnings per Share Dividend Payout Ratio (%) Dividend Yield (%) *
08 ก.ย. 64 23 ก.ย. 64 0.27 0.64 (1) 42.1% (2) 1.2 (3)
17 มี.ค. 64 28 เม.ย. 64 0.78 0.98 41.1% N/A

หมายเหตุ :

  1. (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  2. (2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น
  3. (3) คำนวณจากราคาหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564