เมื่อคณะกรรมการ OR มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของ OR แล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ OR มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการ OR เห็นว่า OR มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

OR มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ OR กำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของ OR และในกรณีที่งบการเงินของ OR มีผลขาดทุนสะสมอยู่ OR จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการ OR จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของ OR โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักเช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ OR กระแสเงินสด แผนการลงทุนการสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน OR และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการ OR พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

X-Date Dividend Payment Date Dividend Paid (Baht/Share) Earnings per Share Dividend Payout Ratio (%) Dividend Yield (%) *
02 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 0.35 0.87 40.3% 2.12
01 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 0.19 0.99 46.7% 1.7 (4)
08 ก.ย. 64 23 ก.ย. 64 0.27 0.64 (1) 42.1% (2) 1.2 (3)
17 มี.ค. 64 28 เม.ย. 64 0.78 0.98 41.1% N/A

หมายเหตุ :

  1. (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  2. (2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น
  3. (3) คำนวณจากราคาหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
  4. (4) คำนวณจากราคาหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564