งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 96,196.7 144,356.4 152,176.2 144,979.0
หนี้สินรวม 54,735.3 116,413.2 113,468.4 107,063.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41,461.4 27,943.2 38,707.8 37,916.0

รายได้จากการขายและการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน 2560 2561 2562 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ (1) 547,251.90 594,128.74 577,134.02 428,804.00
ค่าใช้จ่ายรวม (2) 535,634.4 587,499.9 569,548.3 420,942.99
กำไรสุทธิ 12,671.1 9,493.1 10,895.8 8,791.00
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (3) 0.87 0.60 1.21 0.98
หมายเหตุ:
 • (1)   รายได้รวม = รายได้จากการขายและการให้บริการ + ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน + กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ + รายได้อื่น
 • (2)   ค่าใช้จ่ายรวม   =   ต้นทุนขายและการให้บริการ + ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 • (3)   กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) =  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

หน่วย: ร้อยละ

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

หน่วย: เท่า
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หน่วย 2560 2561 2562 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (4) ร้อยละ 6.3 5.3 5.9 7.7
อัตรากำไรสุทธิ (5) ร้อยละ 2.3 1.6 1.9 2.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROAE) (6) ร้อยละ 34.5 27.4 32.7 22.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROAA) (7) ร้อยละ 14.4 7.9 7.3 5.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (8) เท่า 1.3 4.2 2.9 2.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (9) เท่า 0.1 2.1 1.4 1.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับปรุง (Adjusted ROAE) (10) ร้อยละ 34.4 13.8 10.8 8.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับปรุง (Adjusted ROAA) (11) ร้อยละ 14.4 6.2 5.0 4.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับปรุง (Adjusted D/E) (12) เท่า 1.3 1.2 1.1 1.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับปรุง (Adjusted IBD/E) (13) เท่า 0.1 0.6 0.5 0.4
หมายเหตุ:
 • (4)   อัตรากำไรขั้นต้น   =   กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / รายได้จากการขายและการให้บริการ x 100
 • (5)   อัตรากำไรสุทธิ   =   กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / รายได้รวม (1) x 100
 • (6)   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   =   กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย x 100 (17)
 • (7)   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   =   กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย x 100 (17)
 • (8)   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   =   หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
 • (9)   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   =  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม (14) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • (10)   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับปรุง   =   กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปรับปรุงเฉลี่ย (15) x 100 (17)
 • (11)   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับปรุง   =   กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / สินทรัพย์รวมปรับปรุงเฉลี่ย (15) x 100 (17)
 • (12)   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับปรุง = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับปรุง
 • (13)   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับปรุง   =   หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปรับปรุง (15)
 • (14)   หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย = เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น + เงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี + เงินกู้ยืมระยะยาว + หนี้สินตามสัญญาเช่า
 • (15)   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปรับปรุง   =   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม - ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
 • (16)   สินทรัพย์รวมปรับปรุง   =   สินทรัพย์รวม – ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
 • (17)   อัตราส่วนทางการเงินที่มีการอ้างอิงถึงมาจากการคำนวณเป็นรายปี