ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2561 2562 2563 Q3/2564
สินทรัพย์รวม 152,176 147,212 144,979 191,619
หนี้สินรวม 113,468 106,001 107,063 94,747
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,707 41,210 37,916 96,872

รายได้จากการขายและการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน 2561 2562 2563 9M/2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ (1) 594,128 577,134 428,804 353,960
ค่าใช้จ่ายรวม (2) 587,499 569,548 420,942 344,662
กำไรสุทธิ 9,493 10,895 8,791 9,121
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (3) (บาท/หุ้น) 0.60 1.21 0.98 0.79
หมายเหตุ:
 • (1)   ปี 2564 เป็นต้นไป รายได้รวม = รายได้จากการขายและการให้บริการ
 • (2)   ค่าใช้จ่ายรวม   =   ต้นทุนขายและการให้บริการ + ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 • (3)   กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) =  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

หน่วย: ร้อยละ

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

หน่วย: เท่า
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หน่วย 2561 2562 2563 9M/2564
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (1) เท่า 1.8 1.9 1.7 2.9
อัตรากำไรขั้นต้น (2) ร้อยละ 5.3 5.9 7.7 7.6
อัตรากำไรสุทธิ (3) ร้อยละ 1.6 1.9 2 2.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (4) ร้อยละ 27.4 32.7 22.9 17.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (5) ร้อยละ 7.9 7.3 5.9 7.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (6) เท่า 1.7 0.7 1.1 (0.1)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (7) เท่า 2.1 1.9 5.6 4.3
หมายเหตุ:
 • (1)   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวีน / หนี้สินหมุนเวียน
 • (2)   อัตรากำไรขั้นต้น = กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น สำหรับงวด / รายได้จากการขายและการให้บริการ x 100
 • (3)   อัตรากำไรสุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / รายได้รวม x 100
 • (4)   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย x 100 (8)
 • (5)   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย x 100 (8)
 • (6)   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
 • (7)   อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน = ผลรวมของ EBITDA สำหรับงวด + เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว / (เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น + เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว + เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน + เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน) (8)
 • (8)   อัตราส่วนทางการเงินที่มีการอ้างอิงถึงมาจากการคำนวณเป็นรายปี