ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน 2562 2563 2564 Q1/2565
รายได้จากการขายและการให้บริการ (1) 577,134 428,804 511,799 177,291
ค่าใช้จ่ายรวม (2) 569,548 420,942 500,679 173,233
กำไรสุทธิ 10,895 8,791 11,474 3,845
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (3) (บาท/หุ้น) 1.21 0.98 0.99 0.32
หมายเหตุ:
  • (1)   ปี 2564 เป็นต้นไป รายได้รวม = รายได้จากการขายและการให้บริการ
  • (2)   ค่าใช้จ่ายรวม   =   ต้นทุนขายและการให้บริการ + ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • (3)   กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) =  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด / จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

หน่วย: ร้อยละ

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

หน่วย: เท่า

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

หน่วย: ร้อยละ

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

หน่วย: เท่า / วัน