การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียน (ใช้ประกอบการลงทะเบียน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.)
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565: วาระที่ 1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565: วาระที่ 2
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565: วาระที่ 3
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565: วาระที่ 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565: วาระที่ 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565: วาระที่ 6
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565