การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และแบบลงทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และวาระที่ 7)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การจัดประชุมในรูปแบบยั่งยืน (Sustainable Event)