การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และแบบลงทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และวาระที่ 7)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การจัดประชุมในรูปแบบยั่งยืน (Sustainable Event)
การส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยโปรดระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง corporatesecretary@pttor.com ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.
  • บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุม โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของเวลาการประชุมเป็นสำคัญ
  • สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
VDO การประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 1
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 2
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 7
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 8