จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์มีหลักการและกรอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
  1. 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต
  2. 2. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม
  3. 3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมูลได้
  4. 4. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้อื่น
  5. 5. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. 6. ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 15 วันปฏิทิน ก่อนประกาศผลประกอบการ
  7. 7. งดเว้นการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในช่วง 45 วันปฏิทิน ตั้งแต่วันสิ้นงวด สำหรับงบไตรมาส และ 60 วันปฏิทิน ตั้งแต่วันปิดสิ้นงวดตามรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบประจำปี จนถึง วันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่